Kallelse till årsstämma i Kvalitetsbostäder Sverige AB

Aktieägarna i Kvalitetsbostäder Sverige AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 juli 2024 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Stationsvägen 40, 141 40 Huddinge.

Deltagande
Aktieägare som vill delta på stämman ska vara upptagen i utskrift av hela aktieboken vid dagen för årsstämman och bör anmäla sitt deltagande senast den 24 juli 2024. Anmälan om deltagande sker:

Per post: Kvalitetsbostäder Sverige AB, Stationsvägen 40, 141 40 Huddinge, eller
Per e-post: jan@kvalitetsbostader.se